Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky užívania a GDPR

Názov a kontaktné údaje Prevádzkovateľa údajov („my“ alebo „Zodpovedný prevádzkovateľ“)

Zodpovedný prevádzkovateľ v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, teda Prevádzkovateľ osobných údajov, je Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlín Email: info@chal-tec.com Telefón: +49 (0) 30 - 408 173 810 Fax: +49 (0) 30 - 408 173 505


Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov

Verimax GmbH
Pán Michael Grein
Warndtstr. 115, 66127 Saarbrücken
DSB.CHAL-TEC@verimax.de


Všeobecné zásady spracúvania osobných údajov

Politika ochrany osobných údajov sa vzťahuje na užívateľov tejto webovej stránky ako potenciálnych obchodných partnerov („Užívatelia“).


1. Použitie osobných údajov

Zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje, ktoré nám užívatelia dobrovoľne poskytnú v rozsahu potrebnom na poskytovanie našich služieb.


1.1 Zhromažďovanie údajov

Ak cez kontaktný formulár na našej webovej stránke poskytnete Vaše údaje alebo údaje o Vašej firme, zozbierame údaje v nasledujúcich kategóriách: 

 • Kontaktné údaje (emailová adresa) 
 • Evidenčné údaje (napríklad celé meno, názov spoločnosti) 
 • Informácie (napríklad URL internetového obchodu, čistý obrat príjmov z predaja za rok, aké percento z predaja pripadá na Amazon, URL internetového obchodu Amazon) 
 • Podrobné informácie o prípadnom predaji predmetu podnikania (napríklad podrobnosti dôležité v procese predaja alebo lehota, v ktorej si želáte predať predmet podnikania) 

Automaticky zhromažďujeme nasledujúce doplňujúce údaje:

 • Potvrdenie o udelení súhlasu
 • IP adresa užívateľa
 • Dátum a čas odoslania kontaktného formulára 

1.2 Spracovanie osobných údajov 

Údaje zhromaždené v rozsahu uvedenom v bode 1.1 nám budú odovzdané a uložené. Uvedené osobné údaje spracúvame na účely uvedené nižšie:

 • Aby sme Vás kontaktovali (v súvislosti s vyžiadaným ohodnotením)
 • Spracovanie konverzácie
 • Kontrola údajov poskytnutých pri príprave a realizácii možnej obchodnej spolupráce
 • Odoslanie vyžiadaného hodnotenia cez kontaktný formulár (https://www.berlin-brands-group.com/en/sell-your-brand) 

Povinné informácie označené hviezdičkou (*). Bez uvedených informácií Vás nebudeme môcť kontaktovať a odoslať vyžiadané ohodnotenie. 


2. Právny základ spracovania osobných údajov

 Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je plnenie prípadných predzmluvných opatrení alebo plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami ako užívateľom v zmysle Čl. 6, ods. 1 b) Nariadenia GDPR, a v prípade, že ste udelili Váš výslovný súhlas, je právnym základom Čl. 6, ods. 1 a) Nariadenia GDPR. 


3. Príjemca osobných údajov 

V súvislosti so spracúvaním údajov uvedených vyššie, poskytneme ich konkrétnym príjemcom, napríklad poskytovateľovi IT služieb [správca mailových adries, poskytovateľovi internetovej hostingovej služby, CRM systému na evidenciu zákazníkov, priame odosielanie mailu] a kuriérom, pretože sú v prípade potreby poverenými spracovateľmi údajov a uzatvorili s nami, ako s Prevádzkovateľom osobných údajov, príslušné zmluvy.


4. Doba uchovávania údajov a vymazanie údajov 

Údaje budú vymazané hneď ako pominú účely, pre ktoré boli poskytnuté. V prípade osobných údajov z kontaktného formulára alebo odoslaných mailom uvedené platí, ak bola ukončená príslušná komunikácia alebo spustenie obchodného vzťahu

s užívateľom. Osobné údaje nevyhnutné na úspešné plnenie predmetu zmluvy budú uchovávané až do úplného splnenia zmluvných záväzkov. Nevyhnutné osobné údaje zozbierané na ochranu oprávnených záujmov zodpovedných strán budú uchovávané až do splnenia daného účelu. Akékoľvek uchovávanie údajov po tejto lehote bude prípustné iba na základe výslovného súhlasu užívateľa alebo z dôvodu plnenia povinnosti danej zákonom alebo oficiálnej požiadavky, ktorá sa týka zodpovednej strany.  


5. Vaše práva

V súvislosti s uchovávaním Vašich osobných údajov z našej strany, máte nárok na nižšie uvedené práva za predpokladu, že sú splnené zákonné požiadavky:

 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov bez toho, aby tým bolo dotknuté spracovanie údajov pred odvolaním súhlasu (Čl. 7 (3) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, DSGVO).
 • Máte právo kedykoľvek požadovať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré uchovávame (Čl. 15 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, DSGVO).
 • Máte právo na opravu alebo vymazanie Vašich údajov (Čl. 16, 17 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, DSGVO).
 • Máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich údajov vzhľadom na nezákonnosť spracovania údajov (Čl. 18 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, DSGVO).
 • Čo sa týka opravy, vymazania alebo obmedzenia spracovania údajov, máte nárok požadovať oznámenie tejto skutočnosti všetkým príjemcom Vašich osobných údajov (Čl. 19 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, DSGVO).
 • Máte právo obdržať údaje, ktoré sme zhromaždili v rámci zmluvného plnenia alebo na základe Vami udeleného súhlasu, v štruktúrovanej podobe, aj právo na Vašu žiadosť posunúť tieto údaje tretím stranám, t. j. prenos údajov (Čl. 20 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, DSGVO).
 • Máte právo v istých prípadoch namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov (Čl. 21 Nariadenia GDPR).

Navyše máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ak ste presvedčený/á, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, porušuje Nariadenie GDPR.

V prípade Chal-Tec GmbH je dozorným orgánom berlínsky úradník pre ochranu osobných údajov a voľnom pohybe údajov. 


6. Súbory Cookies

Pri poskytovaní služieb používamen niektoré typy cookies a nástroje na sledovanie užívateľského správania. 

Na našej internetovej stránke využívame cookies na vytváranie personalizovaného obsahu, funkcií na sociálnych sieťach a analýzu návštevnosti našej internetovej stránky. Informácie, ako používate našu webovú stránku, odovzdávame partnerom, ktorí zabezpečujú reklamný obsah, analytickú činnosť alebo spravujú sociálne médiá. Uvedení partneri môžu tieto informácie uchovávať spoločne s ostatnými údajmi, ktoré zhromaždili v priebehu užívania stránky, alebo ktoré ste im poskytli. 


6.1. Nevyhnutné súbory cookie

Nevyhnutné cookie sú potrebné na umožnenie fungovania našej webovej stránky. (Súčasťou sú napríklad cookies, ktoré Vám umožnia prihlásiť sa do zákazníckeho konta alebo pridať produkt do nákupného košíka.) Tieto súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje. 


6.2. Funkčné súbory cookie

Vďaka funkčným súborom cookie si webová stránka zapamätá údaje, ktoré ovplyvňujú jej usporiadanie a reakcie. Súbory cookie napríklad používame, aby sme si stránka zapamätala Vaše uprednostňované jazykové nastavenia alebo región,

v ktorom sa nachádzate. Súbory cookie, ktoré používame, nezhromažďujú a nespracúvajú žiadne osobné údaje alebo spracúvajú iba anonymizované údaje (napr. čas a dátum otvorenia stránky, URL prepojenej internetovej stránky, typ internetového vyhľadávača, nastavenia vyhľadávača, atď.) pre analytické účely pri sledovaní navigácie užívateľa na internete. To znamená, že z údajov zhromaždených cez cookie nie je možné vyvodiť nič o identite konkrétneho užívateľa. Údaje sú uchovávané iba počas Vašej návštev na webovej stránke.


6.3. Analytické súbory cookie

Analytické súbory cookie zhromažďujú údaje o užívateľskom správaní návštevníkov na našej stránke. Vaše hodnotenie nám pomáha zlepšovať funkčnosť webovej stránky a zobraziť Vám zaujímavé a optimalizované ponuky. 

Google Analytics: V rozsahu, na ktorý ste udelili súhlas, využívame služby Google Analytics, štatistického nástroja od Google LLC., pričom overeným dodávateľom služby pre EÚ je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Nástroj Google Analytics využíva „cookies“, t. j. textové súbory, ktoré sa uložia vo Vašom počítači a pomáhajú analyzovať správanie užívateľov na internetovej stránke. Informácie, ako používate internetovú stránku, vygenerované súbormi cookie (vrátane Vašej IP adresy) Google odošle a uloží na serveroch v USA. Aktivovali sme Google funkciu anonymizácie adries IP. Spočíva v skrátení Vašej IP adresy pred jej prenosom do členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore. Celá IP adresa Vášho zariadenia bude na Google server v USA odoslaná iba vo výnimočných prípadoch a následne skrátená. IP adresa odoslaná cez funkciu Google Analytics vo Vašom internetovom webovom prehliadači nebude spájaná s inými údajmi poskytovanými spoločnosťou Google.  Počas užívania našej internetovej stránky budú zaznamená informácie o webovej stránke, ktorú ste navštívili, Vaša navigácia po stránke „click path“, konverzné udalosti, sťahované súbory alebo užívateľské správanie (napr. na aký obsah ste klikli, koľko ste sa na stránke zdržali, mieru okamžitých odchodov zo stránky „bounce rate“), Vašu približnú polohu (región), skrátenú IP adresu Vášho zariadenia, technické údaje o Vašom prehliadači a používaných zariadeniach (napr. jazykové nastavenia, rozlíšenie obrazovky), našom poskytovateľovi internetových služieb, URL stránke, z ktorej ste otvorili našu stránku (z ktorej webovej stránky, cez ktorý reklamný obsah ste sa dostali na našu stránku). Google použije uvedené údaje získané vo Vašom mene na vyhodnotenie Vášho využívania internetovej stránky, vypracovanie reportov o aktivite na webovej stránke a poskytnutie ďalších služieb, ktoré súvisia s aktivitou na stránke a využívaním internetu. Reporty z nástroja Google Analytics slúžia na analyzovanie účinnosti a úspešnosti našej webovej stránky a vypracovanie úspešnej marketingovej kampane. Google prináša add-on funkciu blokujúcu Google Analytics, ktorú si môžete nainštalovať vo webovom prehliadači (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Alebo na cookie lište kliknite, že nesúhlasíte s používaním nástroja Google Analytics. Prenos údajov do USA prebieha na základe Vášho vysloveného súhlasu. Pripomíname, že dozorné orgány v USA majú rozsiahly prístup k údajom spracúvaným v USA. Ukladaniu súborov cookie zabránite príslušným nastavením

vo Vašom webovom prehliadači. Ak však vo webovom prehliadači nastavíte odmietnutie všetkých súborov cookie, obmedzíte funkčnosť tejto aj ostatných webových stránok. Príjemca údajov Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko je zároveň Sprostredkovateľom údajom. Preto sme uzatvorili dohodu o spracovaní osobných údajov s Google LLC, California, USA a v prípade potreby sa dozorné orgány v USA dostanú k údajom uloženým na Google serveroch. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je Vami udelený súhlas, Čl. 6.1.1 a), Nariadenie GDPR. S platnosťou do budúcnosti môžete kedykoľvek odvolať Váš súhlas, a to zmenou nastavení k súborom cookie: https://www.berlin-brands.group.com/en/privacy-policy. Podrobnejšie informácie o podmienkach používania Google Analytics a ochrane údajov v Google nájdete na odkaze https://policies.google.com/?hl=de

alebo https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/. 

Google Tag Manager: Používame nástroj na správu skriptov Google Tag Manager od Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Tag Manager je platforma a nástroj na správu skriptov. Skripty, tiež nazývané tagy, slúžia na nastavenie súborov cookie. Google Tag Manager nezbiera osobné údaje, namiesto toho spustí skripty, ktoré pravidelne využívajú súbory cookie. Nástroj zjednodušuje správu skriptov na webovej stránke. 

Hotjar: Hotjar je softvér od poskytovateľa www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Európa, ktorý používame na dosiahnutie oprávneného záujmu zvýšiť jednoduché a intuitívne používanie našej stránky (Čl. 6, ods. 1 f), Nariadenie GDPR). Hotjar nám pomáha pochopiť, ako užívatelia používajú webovú stránku (pohyb myši, kliky, posúvanie sa na stránke, atď.). Na tento účel Hotjar využíva analytické cookies vrátane IP adresy, ktorá podlieha pseudonymizácii, a informácie, ako sa užívatelia správajú pri návšteve našej webovej stránky. Podrobnejšie informácie o údajoch, ktoré Hotjar zbiera a ich spracovaní, nájdete

v Hotjar vyhlásení o ochrane osobných údajov (www.hotjar.com/legal/policies/privacy). Proti používanie Hotjar súborov cookie môžete namietať na odkaze: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. 


6.4. Marketingové súbory cookie

Marketingové súbory cookie používame na zobrazenie reklamného obsahu na aj mimo našej webovej stránky prostredníctvom retargetingových pripomienok alebo remarketingovej doplnkovej reklamy. Tieto súbory umožnia tretím stranám, ktoré poskytujú retargetingové a remarketingové služby, uložiť súbory cookie vo Vašom počítači. Prostredníctvom súborov cookie sa informácie o užívaní uložia a vyhodnotia v pseudonymizovanej podobe, napr. ktoré reklamy Vám boli doručené, na ktoré naše reklamy ste klikli, ktoré produkty ste si prezerali alebo či ste si od nás produkt kúpili. Pseudonymizované údaje nebudú bez Vášho súhlasu udelenému tretej strane spojené s Vašimi osobnými údajmi a budú použité výhradne na sprístupnenie a optimalizáciu reklám v súlade so záujmami príslušného užívateľa. 

Google Ads: Používame online reklamný nástroj Google AdWords od Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) a v rámci neho Google AdWords Conversion Tracking. Ponuky zobrazené v Google Adwords používame na pritiahnutie pozornosti na naše ponuky s pomocou reklamných materiálov (tzv. Google Adwords) alebo externých webových stránok. Umožňuje nám stanoviť úspešnosť reklamných kampaní. Čo sa týka súvisiacich osobných údajov, spracúvame ich na základe oprávneného záujmu zobraziť Vám reklamný obsah na mieru, zatraktívniť našu webovú stránku vo Vašich očiach a spravodlivo stanoviť reklamné náklady (Čl. 6, ods. 1 f), Nariadenie GDPR). Prenos údajov do USA prebieha na základe Vášho vysloveného súhlasu. Pripomíname, že dozorné orgány v USA majú rozsiahly prístup k údajom spracúvaným v USA. Ak nechcete byť súčasťou monitorovacieho procesu, funkciu zablokujete deaktivovaním súboru cookie Google Conversion Tracking vo Vašom webovom prehliadači v užívateľských nastaveniach alebo si v prehliadači stiahnite a nainštalujte plug-in dostupný na odkaze: http: // www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.  Upozorňujeme, že niektoré funkcie tejto webovej stránky nebude po zablokovaní súborov cookie možné použiť alebo budú dostupné iba v obmedzenom rozsahu. Ak ste Google neudelili príslušný súhlas, súbory cookie budú používané nezávisle od osobných údajov. Google AdWords cookies ostávajú v zariadení uložené maximálne 30 dní. 

Google Ads Conversion: Používame „AdWords Conversion“ od Google na sledovanie klikov užívateľa na reklamy zobrazované v prehliadači Google. Ak užívateľ navštívi niektoré sekcie na webovej stránke zákazníka služby AdWords a ešte nevypršala platnosť súborov cookie, Google a dotyčný zákazník budú upozornení, že užívateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník služby AdWords má príradený samostatný súbor cookie, aby nebolo možné sledovať užívateľov na webových stránkach ostatných užívateľov AdWords. Údaje získané pomocou konverzných cookie slúžia na vytvorenie anonymnej konverznej štatisticky pre zákazníkov AdWords. Google užívateľovi zobrazí celkový počet užívateľov, ktorí klikli na užívateľovu reklamu a boli cez skript konverzných cieľov presmerovaní

na webovú stránku. Nevidia žiadne údaje, ktoré by identifikovali totožnosť užívateľa, čo znamená, že súbory cookie sú používané nezávisle od osobných údajov. V miere, v akej sa týka osobných údajov, sú údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu zobraziť Vám reklamný obsah na mieru, zatraktívniť našu webovú stránku vo Vašich očiach a spravodlivo stanoviť náklady na reklamu (Čl. 6, ods. 1 f), Nariadenie GDPR). Google zapracuje reklamné médiá cez „reklamné servery“. Na tento účel využíva súbory cookie, ktoré disponujú parametrami na zhodnotenie úspešnosti reklamy.

Z toho dôvodu merajú napríklad počet zobrazení reklamného obsahu a koľkokrát naň užívateľ klikol. Ak ste na našu webovú stránku presmerovaní z reklamy na Google, Google AdWords vo Vašom počítači uloží súbor cookie. V súvislosti so súborom cookie sa hneď uložia analyzované hodnoty, napríklad jedinečný identifikátor súboru cookie, počet impresií (zobrazení) reklamy, posledná impresia a upozornenie

na možnosť zrušiť odber reklám (možnosť odmietnuť priamy a cielený reklamný obsah cez Google AdWords). Váš internetový prehliadač Vás zvyčajne rozozná pomocou tohto súboru cookie. Kým súbor cookie nevymažete, Google a jeho zákazník vidia,

na ktorú reklamu ste klikli. Vzhľadom na použitý marketingový nástroj Váš internetový prehliadač automaticky vytvorí prepojenie na Google server. Nemáme žiaden vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov v tomto prenose. Ak využívate službu od Google a zaregistrovali ste si u nich účet, Google môže Vaše návštevy a kliky na webových stránkach priradiť k Vášmu účtu. Táto možnosť platí aj v prípade, že práve nie ste prihlásení do účtu. Prenos údajov do USA prebieha na základe Vášho vysloveného súhlasu. Pripomíname, že dozorné orgány v USA majú rozsiahly prístup k údajom spracúvaným v USA. Súbory cookie k preferovanému reklamnému obsahu natrvalo zablokujete buď v príslušných nastaveniach Vášho webového prehliadača alebo po stiahnutí a inštalácii plug-in k webovému prehliadaču na odkaze:

http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. Konverzné cookie z Google AdWords sú aktívne 30 dní 

LinkedIn: Služba je zabezpečená cez technickú platformu vo vlastníctve LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej iba „LinkedIn“). Ak ste navštívili našu webovú stránku a zároveň ste boli prihlásený do Vášho LinkedIn účtu, LinkedIn okamžite priradí Vašu návštevu na našej stránke k Vášmu LinkedIn účtu. Ak si neželáte, aby LinkedIn priradil Vaše údaje k Vášmu účtu, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Vášho LinkedIn účtu. Upozorňujeme, že služby a funkcie ponúkané na našej webovej stránke využívate na vlastné riziko. Uvedené sa vzťahuje predovšetkým na interaktívne funkcie, napríklad funkciu zdieľania. Spôsob, akým LinkedIn zhromažďuje a spracúva Vaše údaje a účely spracúvania údajov sú vysvetlené v LinkedIn politike ochrany súkromia na odkaze https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE a súhlas je možné odvolať. Ak využívate služby webovej stránky, súbory cookie a podobné technológie ako pixely, obrazové súbory web beacon a lokálne úložisko môžu poslúžiť na zhromaždenie údajov o Vašom správaní užívateľa a na sprístupnenie funkcií webovej stránky. Okrem toho môžu inzerujúce spoločnosti a iní spolupracovníci poskytovateľa služby vo Vašom zariadení uložiť súbory cookie a podobné technológie. Kontaktné údaje poskytovateľa služby a spôsob, akým poskytovateľ využíva údaje z Vašej návštevy webovej stránky pre vlastné účely alebo ich prenos tretím stranám, sú vysvetlené v politike ochrany súkromia ku konkrétnej službe na odkaze  https://www.linkedin.com/legal/ privacy-policy? _l = de_DE. Máte možnosť obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov v nastaveniach súkromia vo Vašom užívateľskom profile. Podrobnejšie informácie o nastaveniach súkromia sú dostupné (s ďalšími odkazmi) na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE.

Na mobilnom telefóne máte možnosť obmedziť prístup služby ku kontaktom, poznámkam v kalendári, fotografiám a Vašom umiestnení, atď. Uvedené závisí

na operačnom systéme, ktorý používate. Pri používaní služby zhromažďujeme a spracúvame nasledujúce údaje: Údaje, ktoré uvediete na LinkedIn-e, predovšetkým Vaše užívateľské meno, obsah, ktorý zverejňujete na Vašom LinkedIn účte, spracúvame v rozsahu, v ktorom zdieľame alebo odpovedáme na Váš príspevok alebo napíšeme príspevok, v ktorom odkazujeme na Váš profil a Vami publikovaný obsah je súčasťou našej ponuky a dostupný pre užívateľov, ktorí sledujú náš profil. Uvedené údaje spracúvame pre účely vernosti zákazníkom a reklamné účely.

Facebook Custom Audience: Využívame Custom Audiences na sociálnej sieti Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook“). Po návšteve našej stránky sa medzi Vaším prehliadačom a Facebook serverom vytvorí priame spojenie. Facebook zaznamenáva, ktoré produkty ste pridali do nákupného košíka, ktoré kategórie produktov a produkty ste si prezerali a ktoré produkty boli kúpené. Takto získané informácie môžeme použiť na zobrazenie Facebook reklám. Tieto súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje. Nie je však možné vylúčiť, že Facebook skombinuje súbory cookie s údajmi z Vášho Facebook účtu (napríklad vek, pohlavie, región). Budú však použité výhradne na reklamné účely, ak ste Facebook-u udelili príslušný súhlas (Čl. 6, ods. 1 a), Nariadenie GDPR). Podrobnejšie informácie sú dostupné vo Facebook politike ochrany súkromia na odkaze https://www.facebook.com/about/privacy/. Vzhľadom na použitý marketingový nástroj Váš internetový prehliadač automaticky vytvorí prepojenie na Facebook server. Nemáme žiaden vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov v tomto prenose.

Ak využívate služby Facebook a vytvorili ste si Facebook účet, Facebook môže Vaše návštevy a kliky na webových stránkach k Vášmu účtu priradiť. Táto možnosť platí aj v prípade, že práve nie ste prihlásení do účtu. Prenos údajov do USA prebieha

na základe Vášho vysloveného súhlasu. Pripomíname, že dozorné orgány v USA majú rozsiahly prístup k údajom spracúvaným v USA. Súbory cookie z Facebook Custom Audience sú platné 3 mesiace. 


7. Bezpečnosť údajov 

Vždy sa snažíme spracovať osobné údaje s využitím výhradne vhodných technických a organizačných opatrení, aby sme údaje zabezpečili a zabránili prístupu nepovolaných osôb. Zabezpečujeme bezpečné zakódovanie a prenos Vašich osobných údajov. Využívame šifrovací protokol SSL (Secure Socket Layer). V tejto súvislosti hneď dodáme, že v emailovej komunikácii nie je možné zabezpečiť úplnú bezpečnosť údajov. Preto odporúčame posielať dôverné informácie poštou. S cieľom čo najlepšie chrániť údaje užívateľov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom nepovolaných osôb, využívame vhodné a neustále aktualizované technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie údajov v súlade s napredovaním technického pokroku.

Politika ochrany osobných údajov pre uchádzačov o prijatie do zamestnania

1. Názov a kontaktné údaje Prevádzkovateľa údajov

Zodpovedný prevádzkovateľ v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, teda Prevádzkovateľ osobných údajov, je Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlin

Email: info@chal-tec.com Telefón: +49 (0) 30 - 408 173 810 Fax: +49 (0) 30 - 408 173 505


2. Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov

Verimax GmbH
Pán Michael Grein
Warndtstr. 115, 66127 Saarbrücken
DSB.CHAL-TEC@verimax.de


3. Účely spracovania osobných údajov

Údaje z Vašej žiadosti o zamestnanie spracúvame s cieľom posúdenia nadviazania možného pracovno-právneho pomeru. Týmto spôsobom spracúvame Vaše údaje aj samotnú žiadosť a priradíme ju k voľným pracovným miestam. Uvedené sa týka nasledujúcich kategórií údajov:

 • Identifikačné údaje (vrátane mena, adresy, emailovej adresy)
 • Údaje o uchádzačovi vrátane sprievodného listu, mena, emailovej adresy, poštovej adresy, dotazníky, ktoré uchádzač vyplnil, pohovor s uchádzačom, dosiahnuté vzdelanie, pracovné skúsenosti, životopis a iné údaje o pracovných skúsenostiach. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou procesu uchádzania sa o zamestnanie. Bez ich poskytnutia nedokážeme posúdiť, či sa na obsadzované pracovné miesto hodíte ani uzatvoriť pracovno-právny pomer. Na spracovanie osobitných kategórií osobných údajov, ktoré ste poskytli (napríklad zdravotný hendikep, rodinný stav, informácie týkajúce sa sexuálneho života a sexuálnej orientácie, zdravia, atď.) v zmysle Čl. 9, Nariadenia GDPR, potrebujeme Váš vyslovený súhlas vrátane udelenia súhlasu Greenhouse, ktorý je súčasťou výberového procesu v Chal-Tec a vrátane prípadného spracúvania osobných údajov v USA. O poskytnutie osobitných kategórií osobných údajov nežiadame, pokiaľ nie sú pre dané pracovné miesto požadované v zmysle zákona. Vo všeobecnosti Vás vyzývame, aby ste nám osobitné kategórie osobných údajov neposkytovali. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať emailom, faxom alebo poštou adresovanými Chal-Tec GmbH (kontaktné údaje uvedené vyššie). V prípade že Váš súhlas odvoláte, Vaše údaje, na ktoré sa súhlas vzťahuje budú okamžite vymazané. V prípade odvolania súhlasu k údajom, ktoré obsahujú aj mimoriadne citlivé osobné údaje v zmysle Čl. 9 Nariadenia GDPR, nie je možné ďalej posudzovať Vašu už podanú žiadosť o prijatie do zamestnania.

4. Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom pre posudzovanie údajov vo Vašej žiadosti vrátane možnosti kontaktovania je Článok 6, ods. 1 b) Nariadenia GDPR a § 26 Federálneho zákona o ochrane údajov.


5. Príjemcovia osobných údajov

V priebehu komunikácie poskytovatelia komunikačných služieb, predovšetkým emailových účtov, ako aj náš poskytovateľ softvérových služieb Greenhouse Software, Inc. 18 West 18th Street, 11th Fl., New York, NY 10011 USA, majú prístup k Vašim údajom ako Spracovatelia údajov. Keďže Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („Privacy Shield“) už nie je vhodným riešením prenosu údajov,

s Greenhouse sme sa dohodli na štandardných EÚ článkoch o ochrane osobných údajov v súlade s Čl.  26, ods. 2 Smernice 95/46/EHS, ktorým sa riadi prenos údajov do USA, aj na dodatočných zárukách, ktorými predchádzame prístupu štátnych inštitúcií v USA k údajom a chránime Vaše práva.


6. Doba uchovávania údajov

Žiadosti podané uchádzačmi, s ktorými nebol uzavretý pracovno-právny vzťah, budú vymazané do 6 mesiacov od doručenia zamietavej odpovede, t. j. po ukončení výberového konania. Na Vašu žiadosť Vás môžeme zaradiť do nášho programu Talent Pool. V uvedenom prípade Vás požiadame o poskytnutie vysloveného súhlasu na tento účel. Keď sa pripojíte k programu Talent Pool, Vaše údaje budú uchovávané o 12 mesiacov dlhšie. Ak bol s uchádzačom uzavretý pracovno-právny vzťah a vyžaduje do plnenie pracovno-právneho vzťahu, žiadosť o prijatie do zamestnania bude založená do zamestnancovho spisu a uchovávaná po dobu trvania pracovnoprávneho pomeru. Ak si želáte skoršie vymazanie Vašich údajov,  kontaktujte nás na privacy@go-bbg.com.


7. Vaše práva

Máte nárok na nižšie uvedené práva za predpokladu, že sú splnené zákonné požiadavky:

 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov bez toho, aby tým bolo dotknuté spracovanie údajov pred odvolaním súhlasu (Čl. 7(3) DSGVO).
 • Právo na prístup k informáciám o osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú (Čl. 15 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, DSGVO).
 • Právo na opravu chybných osobných údajov (Čl. 16 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, DSGVO).
 • Právo na vymazanie osobných údajov (Čl. 17 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, DSGVO).
 • Právo obmedziť spracúvanie osobných údajov (Čl. 18 Nariadenia GDPR).
 • Právo informovať o oprave, vymazaní alebo obmedzení spracúvania osobných údajov všetkých príjemcom Vašich osobných údajov (Čl. 19 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, DSGVO).
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov (Čl. 21 Nariadenia GDPR).
 • Právo na prenos údajov (Čl. 20 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, DSGVO).

Navyše máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ak ste presvedčený/á, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, porušuje Nariadenie GDPR. V prípade Chal-Tec GmbH je dozorným orgánom berlínsky úradník pre ochranu osobných údajov a voľnom pohybe údajov.


8. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Takýto spôsob spracúvania údajov nevyužívame.

Udelenie výslovného súhlasu s prenosom údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania do USA

1. Účely spracovania osobných údajov

Pre účely výberového konania na obsadenie pracovného miesta Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlín, Email: privacy@go-bbg.com; Fax:+49 (0) 30 - 408 173 505 spracúva moje osobné údaje, ktoré som poskytol/la v rámci výberového konania. Uvedené sa vzťahuje na nasledujúce kategórie údajov:

 • Identifikačné údaje (vrátane mena, adresy, emailovej adresy, kontaktných údajov v prípade núdze);
 • Elektronické identifikačné údaje (napr. prihlasovacie údaje);
 • Údaje o uchádzačovi vrátane sprievodného listu, mena, emailovej adresy, poštovej adresy, dotazníky, ktoré uchádzač vyplnil, pohovor s uchádzačom, dosiahnuté vzdelanie, pracovné skúsenosti, životopis a iné údaje o pracovných skúsenostiach;
 • Fotografie uchádzača, ak boli doložené; a iné údaje, ktoré uchádzača identifikujú a uchádzač ich nahral alebo predložil cez využívané Služby.

Pre účely výberového konania na obsadenie pracovného miesta Chal-Tec GmbH spolupracuje s Greenhouse Software, Inc. 18 West 18th Street, 11th Fl., New York, NY 10011 USA („Greenhouse“). Uvedená spoločnosť spracúva údaje uchádzačov v súlade s pokynmi od Chal-Tec GmbH a osobné údaje ukladá na serveroch v USA. Na zabezpečenie spracúvania údajov Chal-Tec GmbH a Greenhouse uzavreli dohodu o spracúvaní údajov v zmysle Čl. 28 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Chal-Tec GmbH ostáva prevádzkovateľom mojich údajov.


2. Primeraná úroveň ochrany údajov, primerané záruky

Európska komisia v súčasnosti nestanovila primeranú úroveň ochrany údajov v USA v súlade s Čl. 45 (3) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a tzv. Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („Privacy Shield“) nie je v platnosti. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov stanovilo primerané záruky pre prenos osobných údajov do tretích krajín, Čl. 46 (1) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Chal-Tec GmbH a Greenhouse dohodli štandardné EÚ ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov v zmysle Čl. 26 (2) Smernice 95/46/EHS, aj dodatočné záruky, ktorými predchádzajú prístupu štátnych inštitúcií v USA k údajom a chránia moje práva.


3. Prípadné riziká

Ochrana mojich osobných údajov je pre Chal-Tec mimoriadne dôležitá. Napriek tomu existuje potenciálne riziko, ktoré v súčasnosti nie je možné úplne vylúčiť napriek pravidlám ochrany súkramia a opatreniam na zabezpečenie dát v súvislosti s bodmi 1. a 2. Medzi hlavné riziká patrí spracovanie mojich údajov nad rámec skutočného účelu výberového konania, napríklad orgán štátnej správy v USA. Riziko, že si nebudem môcť voči Chal-Tec a Greenhouse udržateľne presadiť moje práva

na informácie.


4. Udelenie/odvolanie súhlasu

Týmto súhlasím s prenosom mojich osobných údajov uvedených v bode 1 spoločnosti Greenhouse v rámci výberového procesu v Chal-Tec, vrátane prípadného spracúvania osobných údajov v USA. Nie som povinný/á tento súhlas udeliť. Bez udelenia súhlasu však nie je možné pokračovať vo výberovom konaní v Chal-Tec. Kedykoľvek mám možnosť tento súhlas odvolať poštou, mailom alebo faxom odoslaným na kontaktné údaje Chal-Tec-u uvedené vyššie. V prípade odvolania súhlasu budú moje údaje, na ktoré sa súhlas vzťahuje, bez meškania vymazané.

V prípade odvolania súhlasu moja predtým odoslaná žiadosť o zamestnanie nebude ďalej zohľadnená.

 

Poznáte niekoho, kto by chcel predať svoju značku?

Odporučte nám ho, a ak značku kúpime, odmeníme vás až do výšky 20.000€.

Niekoho poznám!